Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Rozbudowa budynku psiarni poprzez wykonanie zadaszenia wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„ROZBUDOWA BUDYNKU PSIARNI POPRZEZ WYKONANIE ZADASZENIA WYBIEGÓW DLA PSÓW W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku psiarni poprzez wykonanie zadaszenia wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

(CPV 45260000-7).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. wykonanie robót:

1) rozbiórkowych,

2) fundamentowych,

3) konstrukcyjnych,

4) pokryciowych,

5) wykonanie mobilnych ekranów przeciwwiatrowych.

3. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1 - 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej jednej pracy podobnej do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu konstrukcji stalowej lub drewnianej zadaszonej o powierzchni co najmniej 100 m 2 i wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów sporządzony na podstawie załączników nr 1 - 3 do SIWZ;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

1. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert - pkt XI części II SIWZ.

2. Maksymalny termin wykonania zamówienia: do dnia 31.03.2006 r.

 • Kryterium:

 1. Cena - 70 %

 2. Termin wykonania zamówienia - 30 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 29.11.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 16.12.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.12.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 29-11-2005 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2005 14:29