Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Dostawa paliw dla Zakladu Usług Komunalnych


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

DOSTAWA PALIW DLA
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

a. oleju napędowego - maksymalnie: 21.000 l,

b. benzyny bezołowiowej - maksymalnie: 5.500 l,

c. oleju silnikowego - maksymalnie: 150 l,

d. oleju smarowego - maksymalnie: 180 l

do samochodów, pilarek i kosiarek Zakładu Usług Komunalnych.

 1. Sprzedaż paliwa odbywać się będzie na stacjach paliw wskazanych przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania co najmniej jednej stacji paliw na prawobrzeżu Szczecina oraz dwóch stacji na lewobrzeżu.

 2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, w całym okresie trwania realizacji zamówienia, dostęp do stacji dystrybucyjnych na obszarze całego kraju.

 3. Pobór paliwa będzie możliwy przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę.

.

 • Warunki stawiane Oferentom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy;

 2. Koncesja na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

 3. Wykaz stacji paliw Wykonawcy, przy czym jedna musi być prawobrzeżu oraz dwie na lewobrzeżu Szczecina.

 4. Proponowana treść umowy.

 • Termin realizacji:

- do czasu wyczerpania maksymalnych ilości, jednak nie dłużej niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 14.12.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 29.12.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.12.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 14-12-2005 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2005 12:14