Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego "Klęskowo" na miejsce wypoczynku


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

ZAGOSPODAROWNIE TERENU PARKU LEŚNEGO „KLĘSKOWO”
NA MIEJSCE WYPOCZYNKU

 • Przedmiot i zakres zamówienia

  1. Zagospodarowanie obszaru Parku Leśnego „Klęskowo” w oddziale 119 w obrębie Dąbie w zakresie wyposażenia w elementy małej architektury.

  2. Szczegółowy zakres robót dotyczących małej architektury obejmuje prace ujęte
   w kosztorysie:

   1. w dziale 1 bramy wejściowe 1,4,7 od pozycji 1 do 13,

   2. w dziale 2 bramy wejściowe 2,5,8 od pozycji 14 do 26,

   3. w dziale 3 bramy wejściowe 3,6,9 od pozycji 27 do 39,

   4. w dziale 4 ogrodzenie przy bramach od pozycji 40 do 44,

   5. w dziale 5 wiata od pozycji 45 do 64,

   6. w dziale 6 ławki i kosze od pozycji 65 do 69,

   7. w dziale 7 wiata z kręgiem kamiennym od pozycji 70 do 95.

  3. Zakres rzeczowy zamówienia został określony w formularzu nr 2 - kosztorysie „ślepym”- ofertowym i załączniku nr 1 - uproszczonym projekcie budowlanym - Projekt pod nazwą „Park Leśny Klęskowo, zagospodarowanie terenu, elementy małej architektury” opracowany został przez arch. Piotra Błażejewskiego w maju 2003 r.

  • Warunki stawiane Oferentom:

  O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
  z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

  WARUNEK

  Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

  Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę związaną
  z wykonaniem elementów małej architektury o wartości najmniej 50.000 zł.

  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
  i dokumenty:

  1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

  2. Kosztorys „ślepy”- ofertowy (na formularzu nr 2), wypełniony i podpisania przez upoważnione osoby;

  3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 3);

  4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 4);

  5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 5) z uwzględnieniem warunku dodatkowego, który został określony powyżej;

  6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  7. Umowa spółki cywilnej - w przypadku spółki cywilnej;

  • Termin realizacji:

  Wymagany termin wykonania zamówienia - 60 dni od daty podpisania umowy.

  • Kryterium:

  cena - 100 %

  • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
   w pokoju nr 14 za opłatą 60 zł + VAT, od dnia 20.07.2004 r.

  • Oferty można składać do dnia 06.08.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.08.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 20-07-2004 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2004 10:25