Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Dostawa elementów małej architektury


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

DOSTAWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHTEKTURY

 • Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa określonych typów elementów małej architektury

(CPV 29835000-1).

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części:

CZĘŚĆ I - Dostawa elementów małej architektury wg załącznika nr 1

CZĘŚĆ II - Dostawa urządzeń zabawowych wg załącznika nr 2

CZĘŚĆ III - Dostawa donic wg załącznika nr 3

CZĘŚĆ IV - Dostawa urządzeń sportowo - rekreacyjnych wg załącznika nr 4.

Miejsce wykonania zamówienia - wskazane przez Zamawiającego zieleńce i parki Gminy Miasto Szczecin.

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikaty potwierdzające

zgodność z obowiązującymi Polskimi Normami i Europejską Normą.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (odpowiednio na formularzu nr 1/I, 1/II, 1/III, 1/IV);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. Oświadczenie, że wszystkie elementy przedmiotu zamówienia są zgodne
  z obowiązującymi Polskimi Normami i Europejską Normą;

 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

30 dni od dnia zawarcia umowy

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł + VAT, od dnia 26.07.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 12.08.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.08.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 26-07-2004 16:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-07-2004 16:12