Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Prace remontowe na nabrzeżach miejskich


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

PRACE REMONTOWE NA NABRZEŻACH MIEJSKICH

 • Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe na nabrzeżach miejskich.

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Bulwar Gdyński:

- demontaż i montaż opierzenia urządzeń odbojowych na całym odcinku,

- rozbiórka belek odbojowych - w całości na przystani, w 70 % na pozostałej części,

- montaż belek na przystani o wym. 15 x 15 cm w trzech rzędach,

- montaż belek na pozostałym odcinku o wym. 25 x 20 cm,

- impregnacja pozostałych belek o wym. 25 x 20 cm,

- oczyszczenie i pomalowanie drabinek wyjściowych farbami odblaskowymi
w obowiązującej kolorystyce;

2) Bulwar Elbląski:

- remont uszkodzonych schodów,

- malowanie balustrad farbami w obowiązującej kolorystyce,

- uzupełnienie kaset w sprzęt ratowniczy (koła + rzutki) wraz z zaplombowaniem oraz regulacją zawiasów - 11 sztuk.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

 • Warunki stawiane Oferentom:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali minimum dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu bądź naprawie elementów betonowych zbrojonych lub konstrukcji drewnianych, wykonywanych z wody.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót - załącznik nr 1;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4) z uwzględnieniem warunku dodatkowego, który został określony powyżej;

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace wymienione na formularzu nr 4 zostały wykonane z należytą starannością;

 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - 2 miesiące od daty przekazania placu budowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł + VAT, od dnia 27.07.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 16.08.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 27-07-2004 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2004 10:29