Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno – melioracyjnych oraz obiektów komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

KONSERWACJA, EKSPLOATACJA
I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH ORAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN”

w podziale na części

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem w stałej sprawności technicznej n/w urządzeń wodno - melioracyjnych oraz obiektów komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, tj.:

  1. urządzeń wodno - melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,

  2. krat na urządzeniach wodno - melioracyjnych,

  3. urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach miejskich,

  4. basenów p. poż.,

  5. fontann miejskich,

  6. przepompowni,

  7. instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, drenarskiej na cmentarzach komunalnych,

oraz wykonywanie prac interwencyjnych związanych z awariami i zdarzeniami losowymi na tych urządzeniach. (CPV 50800000-3, 45215510 - 5)

2. Czas reakcji na zgłoszoną awarię - 90 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia pierwszej czynności związanej z ustaniem awarii w miejscu jej powstania.

3. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na trzy części:

CZĘŚĆ I - Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno - melioracyjnych i krat na tych urządzeniach

CZĘŚĆ II - Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach

CZĘŚĆ III - Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni, basenów p.poż., fontann, sieci wodno - kanalizacyjnej na cmentarzach komunalnych

 1. Zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach nr 1- 7.

 • Warunki stawiane Oferentom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający

warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

CZĘŚĆ I

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość pracy - wg załączonego formularza nr 4.

Łączna wartość prac musi wynosić najmniej 50.000 zł.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonywanie prac
w zakresie konserwacji lub remontów urządzeń wodno - melioracyjnych przez ciągły okres minimum 5 miesięcy.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie urządzeń wodno - melioracyjnych lub w specjalności instalacyjnej wodno - kanalizacyjnej i przedłożą dokument potwierdzający te uprawnienia.

CZĘŚĆ II

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali należycie co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość pracy - wg załączonego formularza nr 4.

Wartość pracy musi wynosić najmniej 15.000 zł.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonywanie prac
w zakresie konserwacji lub remontów urządzeń wodno - melioracyjnych przez okres minimum 30 dni.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie urządzeń wodno - melioracyjnych i przedłożą dokument potwierdzający te uprawnienia.

CZĘŚĆ III

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali należycie co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia na różnych n/w obiektach podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość pracy - wg załączonego formularza nr 4.

Łączna wartość prac musi wynosić najmniej 80.000 zł.

Łączny minimalny okres trwania tych prac musi wynosić 5 miesięcy.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prowadzenie eksploatacji lub stałej konserwacji lub remontów przepompowni, bądź basenów p.poż., bądź fontann, bądź sieci wodno - kanalizacyjnej.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie inżynierii sanitarnej i obsługi urządzeń energetycznych do 1 kV i przedłożą dokument potwierdzający te uprawnienia.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa ( odpowiednio na formularzu nr 1/I, 1/II, 1/III);

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Umowa spółki cywilnej - w przypadku spółki cywilnej, umowa konsorcjum lub list intencyjny - w przypadku konsorcjum;

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lubzaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (dot. podmiotów zbiorowych) - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 9. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om);

 10. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 11. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały wykonane z należytą starannością;

 12. Dowód wniesienia wadium:

 • kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego,

 • dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentów poświadczających wniesienie wadium (poręczenie lub gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości);

 1. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 2. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione na formularzu nr 5 posiadają wymagane uprawnienia.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - przez okres 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

CZĘŚĆ I - 16.000 zł (szesnaście tysięcy złotych),

CZĘŚĆ II - 3.000 zł (trzy tysiące złotych),

CZĘŚĆ III - 13.000 zł (trzynaście tysięcy złotych)

 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 14 za opłatą 48,80 zł brutto, od dnia 04.08.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 28.09.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.09.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 04-08-2004 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2004 12:36