Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

remont krytego basenu p.poż przy ul.H.Pobożnego


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„REMONT KRYTEGO BASENU P.POŻ. PRZY UL. H. POBOŻNEGO

 • Przedmiot i zakres zamówienia

Remont krytego basenu p.poż. przy ul. H. Pobożnego:

  1. całkowite usunięcie wody i błota,

  2. oczyszczenie dna i ścian komory z luźno związanych i kruchych cząstek betonu oraz wyrównanie powierzchni,

  3. oczyszczenie i zabezpieczenie odkrytego zbrojenia,

  4. naprawa dna i ścian wraz z wykonaniem izolacji,

  5. oczyszczenie stropu ze stalaktytów oraz luźno związanych cząstek betonu,

  6. wykonanie renowacji dolnej powierzchni stropu,

  7. naprawa i zabezpieczenie włazów żeliwnych,

  8. naprawa ubytków w nawierzchni asfaltowej nad płytą stropową.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w formularzu nr 2 i załącznikach nr 1
i 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Oferentom:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali minimum dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia ( w tym jedna z torkretowaniem) podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za prace podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie pracy polegającej na naprawie i zabezpieczeniu konstrukcji betonowych zbrojonych, przy czym jedna z wymaganych przez Zamawiającego prac podobnych musi być z torkretowaniem.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys „ślepy”- ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej (na formularzu nr 2)

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 3);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 4);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 5) z uwzględnieniem warunku dodatkowego, który został określony powyżej;

 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • Termin realizacji:

Wymagany termin wykonania zamówienia - 2 miesiące od daty przekazania placu budowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 14 za opłatą 30 zł + VAT, od dnia 02.04.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 23.04.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.04.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 02-04-2004 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2004 13:57