Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla Obiektu Dydaktyczno – Przyrodniczego (powtórka)


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OBIEKTU DYDAKTYCZNO - PRZYRODNICZEGO

 • Przedmiot i zakres zamówienia

Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla obiektu Dydaktyczno - Przyrodniczego przy ul. Miodowej 3 w Szczecinie w oddziale 70,73, 74 w Leśnictwie Głębokie.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Oferentom:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali minimum dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia ( w tym jedna z torkretowaniem) podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za prace podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie pracy polegającej na wykonaniu sieci sanitarnej zewnętrznej o wartości 50.000 PLN, przy czym jedna z prac podobnych musi uwzględniać pompownię ścieków.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 5)

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4) z uwzględnieniem warunku dodatkowego, który został określony powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością;

 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 7. Umowa spółki cywilnej - w przypadku spółki cywilnej.

 • Termin realizacji:

Wymagany termin wykonania zamówienia - 60 dni od daty przekazania placu budowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 30 zł + VAT, od dnia 23.08.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 09.09.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.09.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 23-08-2004 15:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2004 15:35