Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego ul. Orawska (I etap)


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„URZĄDZENIE TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO
UL. ORAWSKA (I ETAP)

 • Przedmiot i zakres zamówienia

Urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego ul. Orawska (I etap).

CPV 45112710-5, 45310000-3

Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót obejmuje m. in.:

1) prace przygotowawcze:

- rozbiórka i wywóz elementów konstrukcji betonowych,

- karczowanie drzew,

- wywóz dłużnic, gałęzi, karpiny,

- wykonanie nawierzchni alejek z materiału typu POLBRUK o pow. 528 m 2,
z materiału typu Hanse GranT o pow. 526 m 2 oraz wykonanie nawierzchni piaskowej o pow. 133 m 2,

2) wykonanie oświetlenia terenu wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań
i przekazaniem ww. oświetlenia do ZE.

 • Warunki stawiane Oferentom:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu nawierzchni z materiału typu POLBRUK (pow. minimum 100 m 2 ) o wartości nie mniejszej niż 15.000 zł albo pracę polegającą na wykonaniu nawierzchni żwir. - piaskowej (pow. minimum 100 m 2 ) o wartości nie mniejszej niż 5.000 zł.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia elektryczne wykonawcze do 1 kV i przedłożą dokument potwierdzający te uprawnienia.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 1);

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4) z uwzględnieniem warunku dodatkowego, który został określony powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością;

 6. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy
  .

 • Termin realizacji:

Wymagany termin wykonania zamówienia - 60 dni od daty podpisania umowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł + VAT, od dnia 26.08.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 13.09.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.09.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 26-08-2004 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-08-2004 13:50