Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Remont fontann w Al. Jedności Narodowej – I etap


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„REMONT FONTANN W AL. JEDNOŚCI NARODOWEJ - I ETAP

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont fontann w al. Jedności Narodowej - I etap.

CPV 45320000-6, 45262330-3.

2. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót obejmuje:

 1. dostawę i wymianę istniejących wylewek na wylewki typu:

- CASCADE 70 T - 32 szt.,

- CASCADE 90 T - 4 szt.,

- CASCADE 110 T - 2 szt.,

- CASCADE 130 T - 1 szt.

wraz z niezbędnymi zmianami w istniejącej instalacji,

 1. demontaż okładzin z glazury wewnątrz basenów wraz z ułożeniem izolacji
  i przygotowaniem podłoży poziomych i pionowych pod ułożenie nowej okładziny (bez strony zewnętrznej basenów).

 2. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały posiadające aktualne atesty (dopuszczające je do stosowania) oraz świadectwa ITB i PIH, które zostaną przedłożone Zamawiającemu przy odbiorze prac.

 3. Wykonawca w ramach przeglądu gwarancyjnego wykona do dnia 30.04.2005 r. regulację oraz korektę ustawienia wylewek.

 • Warunki stawiane Oferentom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu podłoża i izolacji wodoszczelnej pod ułożenie nowej okładziny z płytek będących w stałym kontakcie z wodą.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączników do SIWZ;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4) z uwzględnieniem warunku dodatkowego, który został określony powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością;

 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - od dnia przekazania placu budowy do 15.12.2004 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 20 zł + VAT, od dnia 29.09.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 18.10.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 29-09-2004 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2004 08:51