Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z montażem fontanny pływającej na Stawie Brodowskim


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO WRAZ Z MONTAŻEM FONTANNY PŁYWAJĄCEJ NA STAWIE BRODOWSKIM

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza energetycznego wraz z montażem fontanny pływającej na Stawie Brodowskim. CPV 45310000-1, 29870000-8

2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót obejmuje:

1) wykonanie linii kablowej, złącza kablowego, przystawki pomiarowej, szafek sterowniczych,

2) zakup, montaż i uruchomienie fontanny pływającej wraz z zakotwieniem do dna,

3) odbiór wykonanych prac przez przedstawiciela Zakładu Energetycznego potwierdzony protokołem,

4) demontaż fontanny wraz z przewiezieniem do miejsca składowania,

5) niezbędne uzgodnienia związane z wykonywaniem wykopów w istniejącej nawierzchni gruntowej.

3. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3.

 1. Wykonawca będzie zobowiązany (ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia) do uczestniczenia jako doradca w trakcie montażu i rozruchu fontanny
  w sezonie 2005 r.

 • Warunki stawiane Oferentom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu nowego przyłącza energetycznego, szaf pomiarowych i sterowniczych.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączników do SIWZ;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4) z uwzględnieniem warunku dodatkowego, który został określony powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie
  z należytą starannością;

 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - 5 tygodni od daty przekazania placu budowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł + VAT, od dnia 01.10.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 19.10.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 01-10-2004 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2004 13:49