Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu kąpieliska Arkonka z budową stacji uzdatniania wody


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU KĄPIELISKA ARKONKA Z BUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu kąpieliska Arkonka z budową stacji uzdatniania wody w dwóch wariantach.

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

I ETAP:

  1. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu kąpieliska Arkonka
   z uwzględnieniem budowy stacji uzdatniania wody i uzbrojeniem terenu w niezbędne instalacje w dwóch wariantach:

a. I wariant - niezbędne remonty i budowy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie kąpieliska w sezonie letnim wraz z podaniem szacunkowych kosztów poszczególnych elementów zagospodarowania,

b. II wariant - całkowite zagospodarowanie terenu na potrzeby wypoczynkowe, kulturalne, sportowe, handlowe itp. z całorocznym wykorzystaniem obiektów wraz z podaniem szacunkowych kosztów poszczególnych elementów zagospodarowania;

II ETAP:

1) studium wykonalności dla każdego wariantu,

2) ocena oddziaływania inwestycji na środowisko dla każdego wariantu,

3) ocena wpływu zagospodarowania kąpieliska wg wariantu I i II na koszty i dochody
z prowadzonej eksploatacji kąpieliska Arkonka,

4) inwentaryzacja istniejących sieci (np. elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej)
i dostosowanie ich do potrzeb obiektów ujętych w poszczególnych wariantach.

3. Założenia wyjściowe:

 1. remont basenów z ewentualnym wykorzystaniem basenu płytkiego jako lodowisko,

 2. budowa:

a. stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami technologicznymi,

b. zamkniętego obiegu wody,

3) należy przewidzieć:

- place zabaw dla dzieci,

- skate park,

- miejsca odpoczynku dla rowerzystów i spacerowiczów z przyległych ścieżek rowerowych,

- przebudowę lub modernizację istniejących budynków,

- przebudowę lub modernizację istniejących instalacji,

- budowę nowych obiektów na potrzeby wypoczynkowe, kulturalne, sportowe, handlowe, itp. z pełną infrastrukturą.

4. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe odnośnie przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca zaktualizuje wtórnik w zaznaczonym na mapie zakresie.

6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia po zapoznaniu się z załącznikami nr 1, 2 i 3 do SIWZ.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna opracowanie co najmniej jednej koncepcji zagospodarowania terenu o pow. 2 ha na cele wypoczynkowe lub kulturalne lub sportowe lub handlowe.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 3) z uwzględnieniem warunku dodatkowego, który został określony powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością;

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

I ETAP - do dnia 15.12.2004 r.,

II ETAP - do dnia 30.04.2005 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 70 zł + VAT, od dnia 07.10.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 25.10.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.10.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 07-10-2004 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2004 14:50