Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

remont sieci energetycznej na kąpielisku Dziewoklicz


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

REMONT SIECI ENERGETYCZNEJ NA KAPIELISKU „DZIEWOKLICZ

 • Przedmiot i zakres zamówienia

Remont sieci energetycznej na kąpielisku „Dziewoklicz” obejmuje:

  1. wymiana uszkodzonych kabli, złącz kablowych, szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych,

  2. montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej,

  3. demontaż i montaż zamontowanych na wysięgnikach opraw lamp,

  4. badanie linii napowietrznych.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w załącznikach nr 1 i 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Oferentom:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali minimum jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie remontu linii napowietrznej lub jej założenie.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie książki przedmiarów - załącznik nr 2;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4) z uwzględnieniem warunku dodatkowego, który został określony powyżej;

 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31.05.2004 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 14 za opłatą 30 zł + VAT, od dnia 23.04.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 10.05.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 23-04-2004 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2004 13:54