Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zabiegi pielęgnacyjne 99 okazów lip holenderskich na terenie Wałów Chrobrego


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„ZABIEGI PIELĘGNACYJNE 99 OKAZÓW LIP HOLENDERSKICH
NA TERENIE WAŁÓW CHROBREGO ”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są zabiegi pielęgnacyjne 99 okazów lip holenderskich rosnących na terenie Wałów Chrobrego przeprowadzone w czterech etapach w latach 2004 - 2007, tj:

1) I etap:

a. cięcia sanitarne - 99 szt.,

b. ciecia formujące - 38 szt.,

c. sanacja otoczenia (napowietrzanie, mulczowanie kora, bufory antysolne w obrębie przyziemia przy krawężnikach, nawiezienie nawozem o spowolnionym działaniu) - 49 szt.,

2) II etap:

a. cięcia sanitarne - 99 szt.,

b. ciecia formujące - 64 szt. (oprócz drzew mających poniżej 10 m),

c. uzupełnienie sanacji otoczenia - 49 szt.,

3) III etap:

a. cięcia sanitarne - 99 szt.,

b. cięcia formujące - 64 szt.,

c. sanacja otoczenia (napowietrzanie, mulczowanie korą, bufory antysolne w obrębie przyziemia przy krawężnikach, nawiezienie nawozem o spowolnionym działaniu) - 32 szt.,

4) IV etap:

a. cięcia sanitarne - 99 szt.,

b. ciecia formujące - 64 szt.,

c. uzupełnienie sanacji otoczenia - 81 szt.

2. Zakres rzeczowy zamówienia został określony w załączniku nr 1.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

 1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
  z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej trzy prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, każda o wartości nie mniejszej niż 10.000 PLN, w tym jedna praca podobna musi polegać na wykonaniu cięć formujących drzewa,

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania prac pielęgnacyjnych w drzewostanie na terenach zabytkowych i przedłożą dokument potwierdzający te uprawnienia oraz co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia pilarzy drzew ozdobnych.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 5. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 6. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 8. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione na formularzu nr 5 posiadają wymagane uprawnienia;

 9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

 1. I etap - do 30 listopad 2004 r.

 2. II etap - do 30 listopad 2005 r.

 3. III etap - do 30 lipiec 2006 r.

 4. IV etap - do 30 marzec 2007 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł + VAT, od dnia 08.10.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 26.10.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.10.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 08-10-2004 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2004 12:14