Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zagospodarowanie placu zabaw – ul. Kadłubka/Asnyka (dokończenie) - powtórka


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW
- UL. KADŁUBKA/ASNYKA (dokończenie)

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie placu zabaw - ul. Kadłubka/Asnyka (dokończenie).

 2. Zakres rzeczowy robót obejmuje m. in.:

1) roboty budowlane:

 1. naprawa i malowanie farbą olejną w kolorze zielonym ogrodzenia z siatki stalowej (malowanie - 60 mb o wys. 3m oraz 50 mb o wys. 1,15 m);

 2. wymiana siatki w 3 przęsłach o wys. 3m dł. 2m oraz 3 przęsłach o wys. 1,15 m dł. 2,15 m),

 3. remont istniejących ławek (3 ławki po 3 deski o wym.: dł. 2 m, szer. 1,2 m, gr. 0,04 m - wymiana desek i pomalowanie),

 4. wykonanie nowych schodów z polbruku (17 stopni - szer. 1,1 m, dł. 0,30 m, wys. 0,16 m) oraz zamontowanie poręczy ze stali nierdzewnej z obu stron barierki oraz nad wejściem do schronu,

 5. dostarczenie i zamontowanie 2 dodatkowych przęseł z siatki stalowej przy zakładanej furtce od strony ul. Kadłubka (wys. 1,15 m, dł. 0,75 m),

 6. dostarczenie i zamontowanie 2 furtek z siatki stalowej zamykanych automatycznie (wys. 1,15 m, dł. 1,55 m)

2) dostawa i montaż urządzeń małej architektury:

 1. demontaż starych urządzeń zabawowych z transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

 2. dostawa 5 sztuk nowych ławek (załącznik nr 1),

 3. zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci starszych:

- nawierzchnia piaszczysta (ok. 250 m2 ) z obrzeżem betonowym,

- zakup i montaż urządzeń zabawowych i sportowych (załącznik nr 2),

3) zieleń:

 1. nasadzenie krzewów irgi poziomej na skarpie od strony ul. Kadłubka (ok. 375 szt.),

 2. obsadzenie korony murka żywopłotem ze śliwy ałyczy - od strony ul. Boguchwały (ok. 60 mb - 6 szt./mb),

 3. założenie trawnika z siewu, z nawiezieniem ziemi urodzajnej (ok. 1500 m2),

 1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do pielęgnacji założonego trawnika przez okres 8 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na urządzaniu placu zabaw o wartości nie mniejszej niż 20.000 PLN.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 4. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4) z uwzględnieniem warunku dodatkowego, który został określony powyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie z należytą starannością;

 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Wymagany termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2004 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł + VAT, od dnia 20.10.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 05.11.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.11.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 20-10-2004 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-10-2004 14:09