Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Pozyskanie i zrywka drewna w ramach cięć sanitarnych sanitarnych Leśnictwie Głębokie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA W RAMACH CIĘĆ SANITARNYCH
W LEŚNICTWIE GŁĘBOKIE ”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pozyskania i zrywki drewna w ramach cięć sanitarnych na wyznaczonych pozycjach w drzewostanach Leśnictwa Głębokie.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) przeprowadzenie pozyskania i zrywki drewna w ramach cięć sanitarnych zgodnie
z zasadami określonymi:

a. w opisie technologii prowadzenia prac leśnych i kosztorysie „ ślepym ”,

b. w postanowieniach „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” (załącznik do Zarządzenia Nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14.07.1997 r.),

c. w postanowieniach „ Instrukcji przeciwpożarowej dla obszarów leśnych ”.

2) wykonanie zrywki drewna w postaci dłużyc metodą półpodwieszoną oraz drewna średniowymiarowego metodą nasiębierną z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem.

3) wykonanie manipulacji drewna wg systemu KJW w oparciu o PN-92/D-95008-95019.

4) uporządkowanie powierzchni roboczych poprzez niwelacje kolein po przejazdach, likwidacja zniszczeń w podszytach i podrostach.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

 1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
  z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu pozyskania i zrywki drewna, o wartości nie mniejszej niż 30.000 PLN.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), że dysponują co najmniej:

1) dwoma pilarzami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia jednoosobowej ścinki
i obalania drzew,

2) jedną osobą posiadająca uprawnienia do prowadzenia manipulacji i sortymentacji surowca drzewnego potwierdzone świadectwem ukończenia kursu trzeciego stopnia,

3) kierującym pracami mającym wykształcenie techniczne leśne

i przedłożą dokumenty potwierdzające powyższe uprawnienia i wykształcenie.

WARUNEK 3

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 6), że dysponują co najmniej:

1) 2 pilarkami,

2) jednym ciągnikiem typu LTK lub jednym ciągnikiem rolniczym (o mocy pow. 100 KM) do zrywki półpodwieszonej i nasiębiernej.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załącznika nr 1;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 6. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 7. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały wykonane z należytą starannością;

 8. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 9. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione na formularzu nr 5 posiadają wymagane uprawnienia i wykształcenie;

 10. Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (na formularzu nr 6);

 11. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji: 30 dni od daty podpisania umowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł + VAT, od dnia 25.10.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 10.11.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.11.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 25-10-2004 16:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2004 16:39