Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Odbiór i utylizacja odpadów(podziale na części).


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW”

w podziale na części

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych, odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych) pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej, wytwarzanych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, oraz odpadów skażonych z Chłodni Miejskiej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. (CPV 9010000-8)

 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

 1. CZĘŚĆ I - Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (kody odpadów: grupa 0201:

020180* - zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca wykazujące właściwości niebezpieczne

020181 - zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego ryzyka i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 020180

020182 - zwierzęta padłe i ubite z konieczności

020199 - inne nie wymienione odpady)

 1. Przewidziana ilość zwłok zwierzęcych to 26 tys. kg rocznie (+/- 20%).

 2. Odbiór: minimum raz na 2 miesiące w terminie 3 dni od telefonicznego zgłoszenia.

 1. CZĘŚĆ II - Odbiór ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej w tym odpadów niebezpiecznych (kod odpadu: grupa 1802, a w szczególności:

180201 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 180201), 180202* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub, co do których istnieją wiarygodne podstawy sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt,

180203 - inne odpady niż wymienione w 180202,

180207* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

180208 - leki inne niż wymienione w 180207)

 1. Przewidywana ilość odpadów 120 kg odpadów (+/- 20%)

 2. Odbiór: sukcesywnie w terminie 3 dni od telefonicznego zgłoszenia

 1. CZĘŚĆ III - Odbiór i unieszkodliwianie odpadów skażonych z Chłodni Miejskiej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (kod odpadu 180103)

 1. Przewidziana ilość odpadów skażonych to 3.600 kg rocznie (+/- 20 %).

 2. Odbiór: raz w tygodniu w terminie 3 dni od telefonicznego zgłoszenia.

 3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojemników, spełniających wymagania sanitarne, w których gromadzone będą odpady

 • Warunki stawiane Oferentom:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy niewykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (odpowiednio na formularzu nr 1/I lub 1/II lub 1/III);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na form. nr 2);

 3. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów albo zezwolenie w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

 6. W przypadku przedłożenia zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo umowę z podmiotem, który przejmie odpady do utylizacji;

 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31.12.2005 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 14 za opłatą 10,00, od dnia 03.12.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 20.12.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 03-12-2004 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2004 12:51