Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Serwis i obsługa przenośnych kabin sanitarnych


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„SERWIS I OBSŁUGA PRZENOŚNYCH KABIN SANITARNYCH”

 • Przedmiot i zakres zamówienia (CPV 90200000-9)

 1. Kompleksowa obsługa 4 kabin sanitarnych, będących własnością zamawiającego, ustawionych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie w okresie:

  1. od 01.01.2005r. do 15.04.2005r. (15 tygodni) jeden serwis w tygodniu = 60 serwisów;

  2. od 16.04.2005r. do 29.10.2005r. (28 tygodni) dwa serwisy w tygodniu = 224 serwisy;

  3. od 30.10.2005r. do 02.11.2005r. ( 4 dni) dwa serwisy dziennie = 32 serwisy;

  4. od 03.11.2005r. do 31.12.2005r. (8 tygodni) jeden serwis w tygodniu = 32 serwisy.

   1. Wynajęcie wraz z transportem, kompleksową obsługą oraz ubezpieczeniem 20 szt. kabin sanitarnych, które wystawione zostaną na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie w okresie od 30.10.2005r. do 02.11.2005r. (4 dni) dwa serwisy dziennie = 160 serwisów.

   2. Wynajęcie wraz z transportem, kompleksową obsługą oraz ubezpieczeniem 4 szt. kabin sanitarnych w okresie od 30.10.2005r. do 02.11.2005r. (4 dni) jeden serwis dziennie = 16 serwisów, które wystawione zostaną na terenie cmentarzy w Dąbiu, Zdrojach, Wielgowie i Płoni.

   3. Wynajęcie wraz z transportem, kompleksową obsługą oraz ubezpieczeniem 3 szt. kabin sanitarnych, które wystawione zostaną na terenie cmentarzy w Płoni, Zdrojach i Wielgowie w okresie:

 1. od 01.04.2005r. do 29.10.2005r. (30 tygodni) jeden serwis w tygodniu = 90 serwisów;

 2. od 30.10.2005r. do 02.11.2005r. (4 dni) jeden serwis dziennie = 12 serwisów.

  1. Wynajęcie wraz z transportem, kompleksową obsługą oraz ubezpieczeniem 1 kabiny sanitarnej, która wystawiona zostanie na terenie cmentarza w Dąbiu w okresie:

   1. od 01.01.2005r. do 30.04.2005r. (17 tygodni) jeden serwis w tygodniu = 17 serwisów;

   2. od 01.05.2005r. do 29.10.2005r. (26 tygodni) dwa serwisy w tygodniu = 52 serwisy;

   3. od 30.10.2005r. do 02.11.2005r. (4 dni) jeden serwis dziennie = 4 serwisy;

   4. od 03.11.2005r. do 31.12.2005r. (9 tygodni) jeden serwis w tygodniu = 9 serwisów.

 1. Wynajęcie wraz z transportem, kompleksową obsługą oraz ubezpieczeniem 1 kabiny sanitarnej, która wystawiona zostanie na terenie Lasów Miejskich przy ul. Zegadłowicza w Szczecinie w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. (52 tygodnie) jeden serwis w tygodniu = 52 serwisy.

 • Warunki stawiane Oferentom:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy niewykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3)

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta Szczecina.

 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji zamówienia - od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

 • Kryterium: cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10od dnia 07.12.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 22.12.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.12.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 06-12-2004 19:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2004 19:43