Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakup, magazynowanie i dostawa mikroprocesorów podskórnych do znakowania, identyfikacji, rejestracji psów – tzw. czipów


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

ZAKUP, MAGAZYNOWANIE I DOSTAWA MIKROPROCESORÓW PODSKÓRNYCH DO ZNAKOWANIA, IDENTYFIKACJI, REJESTRACJI PSÓW - TZW. CZIPÓW

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 2200 (+/- 20 %) sztuk, magazynowanie i sukcesywna dostawa mikroprocesorów podskórnych do znakowania, identyfikacji, rejestracji psów, tzw. czipów, które spełniają wymogi Międzynarodowego Komitetu Rejestracji Zwierząt (CAR), posiadają certyfikat ISO 11784, pasują do iniektora firmy AMID lub posiadają jednorazowy aplikator umożliwiający iniekcję oraz są czytelne dla czytników AMID typ Power Tracker VI
  i mini Tracker II.

 2. Czipy dostarczane będą do lecznic weterynaryjnych (załącznik nr 1) wskazanych przez Zamawiającego w ilościach zgodnych ze zgłoszeniem złożonym przez uprawnionego pracownika Schroniska (załącznik nr 2).

 • Warunki stawiane Oferentom:

 1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
  z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - sukcesywnie, od dnia podpisania umowy do dnia wyczerpania zapasów, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2005 r., w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł + VAT, od dnia 20.12.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 06.01.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.01.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 20-12-2004 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 12:27