Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Sukcesywna, dostawa leków weterynaryjnych, środków medycznych i narzędzi chirurgicznych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (w podziale na części)


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH I NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE

(w podziale na części)

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych, środków medycznych i narzędzi chirurgicznych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Szczecinie. (CPV 24490000-5)

2. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na trzy części:

CZĘŚĆ I - Sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie

CZĘŚĆ II - Sukcesywna dostawa środków medycznych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie

CZĘŚĆ III - Sukcesywna dostawa narzędzi chirurgicznych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie

3. Wykaz leków weterynaryjnych, środków medycznych i narzędzi chirurgicznych zawierają załączniki nr 1, 2 i 3.

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r. Nr 53 poz. 533 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896).

5. Dostawa będzie następowała w ciągu 3 dni od telefonicznego zgłoszenia.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

 1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
  z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 • Oferta cenowa (na formularzu nr 1/I, 1/II lub 1/III);

 • Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 • Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, w tym zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory grupy I-R (część I), wydane przez odpowiedni organ, tj. Głównego Lekarza Weterynarii, Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

 • Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2005 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł + VAT, od dnia 20.12.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 07.01.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.01.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 20-12-2004 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 12:28