Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Odtworzenie i uruchomienie krematorium w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„ODTWORZENIE I URUCHOMIENIE KREMATORIUM W KAPLICY GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE

 • Przedmiot i zakres zamówienia

I. Wykonanie:

1) dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

2) robót budowlanych i instalacyjnych wg wykonanej dokumentacji projektowej,

3) projektu powykonawczego.

II. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pieca kremacyjnego.

 • Warunki stawiane Oferentom:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający

warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali należycie co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość pracy - wg załączonego formularza nr 3.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna montaż
i uruchomienie pieca kremacyjnego.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - 113 dni od daty podpisania umowy do dnia złożenia wniosku
o pozwolenie na użytkowanie.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 22.000 zł, (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych), które Wykonawca wnosi w terminie do dnia 25.06.2004 r., do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 73,20 zł brutto, od dnia 05.05.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 28.06.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych dnia 05.05.2004 r.
(nr 36105/2004)

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 07-05-2004 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2004 12:13