Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Wymiana lastrykowych zwieńczeń oraz okładziny z płytek mrozoodpornych na ścianach zewnętrznych basenów fontann w Al. Jedności Narodowej


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„WYMIANA LASTRYKOWYCH ZWIEŃCZEŃ ORAZ OKŁADZINY Z PŁYTEK MROZOODPORNYCH NA ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH BASENÓW FONTANN W AL. JEDNOŚCI NARODOWEJ

 • Przedmiot i zakres zamówienia

Wymiana lastrykowych zwieńczeń oraz okładziny z płytek mrozoodpornych na ścianach zewnętrznych basenów fontann w al. Jedności Narodowej obejmuje:

  1. zdjęcie istniejących płytek ceramicznych,

  2. przygotowanie podłoża z betonu wodoszczelnego pod ułożenie nowych płytek,

  3. ułożenie nowych płytek mrozoodpornych (kolorystyka płytek do uzgodnienia
   z Zamawiającym),

  4. zdjęcie płyt lastrykowych, zbrojonych ze zwieńczenia ścian basenów,

  5. przygotowanie podłoża pod ułożenie nowych płyt zwieńczających ściany basenów,

  6. wykonanie i ułożenie nowych płyt, zbrojonych - kolorowych (wybór kolorystyki w uzgodnieniu z Zamawiającym),

  7. część prac należy wykonać po sezonie działania fontann, tj. w październiku - ścianki zasłonięte przez ogródki letnie (ok. 25 m 2).

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w załącznikach nr 1 i 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Oferentom:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali minimum dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie pracy polegającej na ułożeniu minimum 10 m 2 płytek ceramicznych na ścianach, na klej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie załącznika nr 1 - przedmiaru robót;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4) z uwzględnieniem warunku dodatkowego, który został określony powyżej;

 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • Termin realizacji:

I etap - wykonanie prac na odcinkach odsłoniętych (z wolnym dostępem) - w terminie 30 dni od daty przekazania placu budowy,

II etap - wykonanie prac na pozostałych odcinkach zasłoniętych przez ogródki letnie - do 30.10.2004 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł + VAT, od dnia 21.05.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 08.06.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 21-05-2004 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2004 12:52