Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Pozyskanie i zrywka drewna w zakresie cięć rębnych, pielęgnacyjnych i sanitarnych w Leśnictwach Głębokie i Dąbie (w podziale na części)


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA W ZAKRESIE CIĘĆ RĘBNYCH, PIELĘGNACYJNYCH I SANITARNYCH W LEŚNICTWACH GŁĘBOKIE
I DĄBIE (w podziale na części)

 • Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pozyskania i zrywki drewna w ramach cięć rębnych, pielęgnacyjnych i sanitarnych w leśnictwach Głębokie i Dąbie - w podziale na części:

CZĘŚĆ I - Pozyskanie i zrywka drewna w zakresie cięć rębnych, pielęgnacyjnych
i sanitarnych w Leśnictwie Głębokie

CZĘŚĆ II - Pozyskanie i zrywka drewna w zakresie cięć rębnych i pielęgnacyjnych
w Leśnictwie Dąbie

CPV: 7720000-2, 77210000-5, 77211000-2, 77211100-3, 77211400-6, 77211500-7.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

 1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
  z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

CZĘŚĆ I

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu pozyskania i zrywki drewna, o wartości nie mniejszej niż 40.000 PLN.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), że dysponują co najmniej:

1) dwoma pilarzami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia jednoosobowej ścinki
i obalania drzew,

2) jedną osobą posiadająca uprawnienia do prowadzenia manipulacji i sortymentacji surowca drzewnego potwierdzone świadectwem ukończenia minimum kursu trzeciego stopnia,

3) kierującym pracami mającym wykształcenie techniczne leśne

i przedłożą dokumenty potwierdzające powyższe uprawnienia i wykształcenie.

WARUNEK 3

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 6), że dysponują co najmniej:

1) 2 pilarkami,

2) jednym ciągnikiem typu LTK do zrywki półpodwieszonej drewna wielkowymiarowego,

3) jednym ciągnikiem rolniczym do zrywki półpodwieszonej i nasiębiernej drewna średniowymiarowego,

4) rębaka do zrębkowania drobnicy.

CZĘŚĆ II

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu pozyskania i zrywki drewna, o wartości nie mniejszej niż 30.000 PLN.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), że dysponują co najmniej:

1) dwoma pilarzami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia jednoosobowej ścinki
i obalania drzew,

2) jedną osobą posiadająca uprawnienia do prowadzenia manipulacji i sortymentacji surowca drzewnego potwierdzone świadectwem ukończenia minimum kursu trzeciego stopnia,

3) kierującym pracami mającym wykształcenie techniczne leśne

i przedłożą dokumenty potwierdzające powyższe uprawnienia i wykształcenie.

WARUNEK 3

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 6), że dysponują co najmniej:

1) 2 pilarkami,

2) jednym ciągnikiem rolniczym do zrywki półpodwieszonej i nasiębiernej drewna średniowymiarowego,

3) rębaka do zrębkowania drobnicy.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (odpowiedni na formularzu nr 1/I lub 1/II);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie odpowiednio załącznika nr 1 lub 2;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 6. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 7. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały wykonane z należytą starannością;

 8. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 9. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione na formularzu nr 5 posiadają wymagane uprawnienia i wykształcenie;

 10. Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (na formularzu nr 6);

 11. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2005 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 12.01.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 31.01.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.01.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 13-01-2005 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2005 10:10