Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zagospodarowanie lasu w zakresie hodowli lasu, ochrony zasadniczej, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego w Leśnictwach Głębokie i Dąbie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„ZAGOSPODAROWANIE LASU W ZAKRESIE HODOWLI LASU, OCHRONY ZASADNICZEJ, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO W LEŚNICTWACH GŁĘBOKIE I DĄBIE

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie lasu w zakresie hodowli lasu, ochrony zasadniczej, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego w Leśnictwach Głębokie i Dąbie. CPV 7720000-1

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) wykonanie prac z zakresu hodowli lasu: prace w odnowieniach, podsadzeniach produkcyjnych, poprawkach, zakładanie plantacji choinkowej z wykorzystaniem materiału sadzeniowego zakupionego i dostarczonego przez wykonawcę, pielęgnacja gleby, zagospodarowania turystycznego, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej zgodnie
z kosztorysem „ślepym”, wskazaniami leśniczych i lokalizacją zawartą w szczegółowym planie zagospodarowania lasu dla leśnictwa Głębokie i Dąbie w 2005 r.,

2) wykonanie czynności objętych kosztorysem zgodnie z zasadami zawartymi w:

a) „Zasadach Hodowli Lasu” (PGL Lasy Państwowe 2003),

 1. „Instrukcji Ochrony Lasu” (PGL Lasy Państwowe 2004),

 2. „Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Obszarów Leśnych” (Warszawa 1996),

 3. „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac
  z gospodarki leśnej” (Warszawa 1997),

3) sporządzenie podstawowej dokumentacji wykonywanych prac w formie wykazów szczegółowych rozliczeń materiału sadzeniowego, innych środków i materiałów,

4) wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem ustalonym przez leśniczego, w którego terenie będą wykonywane prace.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

 1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
  z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK 1

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę z zakresu zagospodarowania lasu, w tym hodowli, o wartości nie mniejszej niż 40.000 PLN.

WARUNEK 2

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), że dysponują kierującym pracami mającym wykształcenie techniczne leśne i co najmniej trzyletni okres pracy w wykonywaniu
i organizacji prac techniczno - leśnych i przedłożą dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie.

WARUNEK 3

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 6), że dysponują co najmniej:

1) 2 wykaszarkami,

2) sprzętem do bronowania i wałowania,

3) ciągnikiem do przygotowania gleby do odnowień z pługiem LPZ,

4) mini - ciągnikiem do wyorywania bruzd pod okapem.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączników nr 1 i 2;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 6. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 7. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały wykonane z należytą starannością;

 8. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 9. Dokumenty potwierdzające, że osoba wymieniona na formularzu nr 5 posiada wymagane wykształcenie;

 10. Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia (na formularzu nr 6);

 11. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2005 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 20.01.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 07.02.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.02.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 20-01-2005 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2005 15:26