Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Wykonanie kwater grzebalnych na działce 3/5 z obrębu 2113 P po Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony dot. zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60 000 euro pn.:

„WYKONANIE KWATER GRZEBALNYCH NA DZIAŁCE 3/5 Z OBRĘBU 2113 P PO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO PRZY UL. KU SŁOŃCU 124
W SZCZECINIE

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kwater grzebalnych na działce 3/5 z obrębu 2113 P
  po Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie.

(CPV 45112714-3).

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:

I etap: prace rozbiórkowe i niwelacyjne wraz z wycinką drzew,

II etap: pozostałe prace, tj. drogowe, sieć wodno - kanalizacyjna, mała architektura.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający

warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, o których mowa
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą wymagane oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w rozdziale VII części II SIWZ.

 • Termin wykonania zamówienia:

100 - 120 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy.

 • Kryterium:

cena - 95 %

termin wykonania - 5 %

 • Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych), które Wykonawca wnosi w terminie do dnia 05.04.2005 r., do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 50 zł, od dnia 08.02.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 05.04.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.04.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych dnia 07.02.2005 r.
(zarejestrowane pod nr 11744/2005).

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 08-02-2005 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2005 15:33