Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Dostawa urządzeń zabawowych


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„DOSTAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń zabawowych. CPV 35635200-2

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę - na wskazane przez Zamawiającego zieleńce i parki Gminy Miasto Szczecin - urządzeń zabawowych zgodnie załącznikiem nr 1 wraz z montażem oraz kompletnymi instrukcjami obsługi i eksploatacji dla każdego z urządzeń.

3. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

 1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
  z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Certyfikaty bezpieczeństwa dot. oferowanych urządzeń zabawowych wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące.

 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji: 35 dni od dnia podpisania umowy

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 09.03.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 25.03.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 09-03-2005 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2005 10:13