Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie zieleńca przy ul. Krzemiennej – Sąsiedzkiej – Sieradzkiej oraz terenu wokół oczka wodnego przy ul. Uczniowskie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE ZIELEŃCA PRZY UL. KRZEMIENNEJ-SĄSIEDZKIEJ-SIERADZKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ OCZKA WODNEGO PRZY
UL. UCZNIOWSKIEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ

(w podziale na części)

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie w podziale na dwie części:

CZĘŚĆ I - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie zieleńca przy ul. Krzemiennej - Sąsiedzkiej - Sieradzkiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

CZĘŚĆ II - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego przy ul. Uczniowskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

CPV 74250000-6

2. Zakres rzeczowy CZĘŚCI I zamówienia obejmuje m.in.:

1) budowa przyłącza energetycznego, ułożenie kabla i oświetlenie zieleńca,

2) doprowadzenie wody do podlewania roślin i wykonanie tzw. poidełka,

3) inwentaryzacja zieleni,

4) wygrodzenie terenu przy krzyżu,

5) urządzenie placu zabaw z przewaga urządzeń drewnianych,

6) sieć drożna w nawiązaniu do historycznej zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków,

7) nasadzenia uzupełniające - różnorodne gatunki drzew, krzewów i pnączy,

8) istniejąca zieleń do kompleksowej pielęgnacji; starodrzew objąć maksymalną ochroną; nowe nasadzenia gatunkowo i lokalizacyjnie nawiązujące do historycznych,

9) renowacja trawników,

10) stylizowane elementy małej architektury (ławki, kosze),

11) przy wejściu na teren parku umieścić tablicę informacyjną o dawnej funkcji terenu, proponowany tekst:

PARK POCMENTARNY

PIERWOTNIE CMENTARZ EWANGELICKI

ALTER FRIEDHOF WALDSTRASSE

ZAŁOŻONY W POŁ. XIX W.

ZLIKWIDOWANY DECYZJĄ Z 1976 R.

 • dot. pkt 2 ppkt 1) i 2):

 1. wykonanie:

  1. projektu budowlanego - 5 egz.

  2. projektu wykonawczego - 5 egz.

  3. przedmiaru robót - wydruk w 1 egz. i forma elektroniczna

13) uzyskanie opinii, uzgodnień oraz wykonanie opracowań i badań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,

 • dot. pkt 2 ppkt 3) - 11):

14) wykonanie:

a) dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania - 5 egz.

b) przedmiaru robót - wydruk w 1 egz. i forma elektroniczna

15) zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

 • dot. pkt 2 ppkt 1) - 11):

 1. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 egz.,

 2. wykonanie kosztorysu inwestorskiego (z podziałem na roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę i nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę) - 1 egz.,

 3. wizualizacja opracowanego projektu na CD i wydruk w 1 egz.,

 4. uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
  oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

3. Zakres rzeczowy CZĘŚCI II zamówienia obejmuje m.in.:

1) doprowadzenie energii (przyłącze i oświetlenie),

2) utwardzenie placu i ścieżek spacerowych kostka - POLBRUK,

3) wykonanie sceny z zadaszeniem,

4) wykonanie boiska do gier różnych,

5) wykonanie murka oddzielającego od ul. Kołbackiej i Uczniowskiej,

6) wyrównanie skarpy brzegowej z nawiezieniem ziemi,

7) elementy malej architektury (ławki, kosze),

8) zieleń niska i wysoka,

 • dot. pkt 3 ppkt 1):

 1. wykonanie:

  1. projektu budowlanego - 5 egz.

  2. projektu wykonawczego - 5 egz.

  3. przedmiaru robót - wydruk w 1 egz. i forma elektroniczna

 2. uzyskanie opinii, uzgodnień oraz wykonanie opracowań i badań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,

 • dot. pkt 3 ppkt 2) - 8):

11) wykonanie:

a) dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania - 5 egz.

b) przedmiaru robót - wydruk w 1 egz. i forma elektroniczna

12) zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

 • dot. pkt 3 ppkt 1) - 8):

 1. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 egz.,

 2. wykonanie kosztorysu inwestorskiego (z podziałem na roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę i nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę) - 1 egz.,

 3. wizualizacja opracowanego projektu na CD i wydruk w 1 egz.,

 4. uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

4. Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, Polskimi Normami, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy technicznej oraz z załącznikami nr 1 - 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

 1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
  z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania terenu, o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (odpowiednio na formularzu nr 1/I lub 1 /II);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały wykonane należycie;

 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji: 90 dni - 160 dni od daty podpisania umowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 23.03.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 11.04.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.04.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 23-03-2005 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2005 10:53