Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Remont fontann w Al. Jedności Narodowej – wymiana okładzin basenów


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„REMONT FONTANN W AL. JEDNOŚCI NARODOWEJ -
WYMIANA OKŁADZIN BASENÓW”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont fontann w al. Jedności Narodowej - wymiana okładzin basenów (CPV 4540000-1).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

  1. ułożenie nowych płytek mrozoodpornych wewnątrz basenów na zaprawie klejowej,

  2. demontaż parapetów wraz z wyrównaniem powierzchni,

  3. demontaż okładzin z zewnętrznych ścian basenów - przygotowanie podłoża pod ułożenie nowej okładziny,

  4. wykonanie i montaż nowych kamiennych parapetów grubości 5 cm,

  5. ułożenie płytek mrozoodpornych na zewnętrznych ścianach basenów na zaprawie klejowej,

  6. estetyzacja istniejących szafek energetycznych,

  7. zajęcie pasa drogowego i poniesienie opłat z tym związanych.

3. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

UWAGA: Prace będą wykonywane w utrudnieniu - ruch pieszych i punkty gastronomiczne. Należy przewidzieć systematyczny wywóz gruzu, bez składowania w sąsiedztwie basenów fontann.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie pracy polegającej na ułożeniu minimum 50 m2 okładzin na zaprawie klejowej, na zewnętrznych ścianach lub podłożu różnych obiektów.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączników nr 1, 2 i 3 do SIWZ;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Wykonawca zaproponuje w ofercie termin wykonania zamówienia.

 • Kryterium:

cena - 70 %

termin wykonania zamówienia - 30 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 30 zł, od dnia 13.04.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 29.04.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.04.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 13-04-2005 16:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2005 16:24