Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Uzbrojenie terenu w zewnętrzną instalację wodno – kanalizacyjną, przyłącze gazowe i linię kablową 0,4 kV w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„UZBROJENIE TERENU W ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ WODNO – KANALIZACYJNĄ, PRZYŁĄCZE GAZOWE I LINIĘ KABLOWĄ 0,4 kV W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia
 • Przedmiotem zamówienia jest uzbrojenie terenu w zewnętrzną instalację wodno – kanalizacyjną, przyłącze gazowe i linie kablową 0,4 kV w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.
 • Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w załącznikach nr 1 – 6
  i formularzach nr 2 – 4.
 • Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej (w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia).
 • Warunki stawiane Oferentom:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

 • Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali minimum trzyprace podobne do przedmiotu zamówienia, podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót, przy czym jedna z prac podobnych musi dotyczyć uzbrojenia terenu w instalację wodno – kanalizacyjną, druga – w elektryczną, a trzecia w gazową.

Łączna wartość prac musi wynosić co najmniej 80.000 zł brutto.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 • Oferta cenowa (na formularzu nr 1);
 • Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie dokumentacji projektowej i formularza nr 2;
 • Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie dokumentacji projektowej i formularza nr 3;
 • Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie dokumentacji projektowej i formularza nr 4;
 • Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 5);
 • Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 6);
 • Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 7) z uwzględnieniem warunku dodatkowego, który został określony powyżej;
 • Dokumenty potwierdzające, że prace wymienione na formularzu nr 7 zostały wykonane z należytą starannością.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Termin realizacji: 60 dni od daty przekazania placu budowy.

Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 30 zł + VAT, od dnia 09.06.2004 r.
 • Oferty można składać do dnia 25.06.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia25.06.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 09-06-2004 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2004 14:34