Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Remont ścian basenu dużego i ścianki oddzielającej na Kąpielisku Arkonka w Szczecinie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„REMONT ŚCIAN BASENU DUŻEGO I ŚCIANKI ODDZIELAJĄCEJ
NA KĄPIELISKU ARKONKA W SZCZECINIE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont ścian basenu dużego i ścianki oddzielającej na Kąpielisku Arkonka w Szczecinie. (CPV 4512290).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

1) uzupełnienie ubytków w konstrukcji betonowej ściany basenu i ścianki oddzielającej,

2) uszczelnienie pęknięć i dylatacji,

3) pomalowanie naprawionych powierzchni betonowych ścian,

4) pomalowanie drabinek, uchwytów i siatki w ramkach stalowych zamontowanej na ściance oddzielającej basen duży od średniego.

3. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych w zakresie odtworzenia i naprawy ścian betonowych, o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączników nr 1, 2 i 3 do SIWZ;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.05.2005 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 14.04.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 29.04.2005 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.04.2005 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 14-04-2005 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2005 15:04