Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Remont i konserwacja zabytkowego pomnika rodziny MEYER na Cmentarzu Centralnym


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„REMONT I KONSERWACJA ZABYTKOWEGO POMINKA RODZINY MEYER NA CMENTARZU CENTRALNYM

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont i konserwacja zabytkowego pomnika rodziny MEYER
na Cmentarzu Centralnym. (CPV 45453000-7).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

1) rozbiórkę całego nagrobka i ponowny jego montaż na wypoziomowanym, nowym fundamencie,

2) wykonanie prac renowacyjno-konserwatorskich wg programu prac konserwatorskich

3. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK I

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie remontu lub odbudowy lub konserwacji obiektu zabytkowego o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł.

WARUNEK II

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), iż dysponują osobą przewidzianą do kierowania realizacją przedmiotu zamówienia, która posiada uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych i potwierdza posiadane uprawnienia poprzez przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do SIWZ;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 8. Zaświadczenie potwierdzające, że osoba wymieniona na formularzu nr 5 posiada uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych.

 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 30 zł, od dnia 13.05.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 01.06.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.06.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 13-05-2005 15:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-05-2005 15:37