Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z montażem fontanny pływającej na Stawie Brodoweskim


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO WRAZ Z MONTAŻEM FONTANNY PŁYWAJĄCEJ NA STAWIE BRODOWSKIM

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza energetycznego wraz z montażem fontanny pływającej na Stawie Brodowskim (CPV 45310000-3).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

1) wykonanie linii kablowej, złącza kablowego, przystawki pomiarowej, szafki sterowniczej,

2) zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fontanny pływającej wraz z zakotwieniem do dna przy pomocy wykonanych (zakupionych) płyt balastowych,

3) odbiór wykonanych prac przez przedstawiciela Zakładu Energetycznego potwierdzony protokołem,

4) niezbędne uzgodnienia (zajęcia pasa drogowego) związane z wykonywaniem wykopów i przewiertów w istniejącej nawierzchni wraz z opłatami ponoszonymi przez Wykonawcę,

5) utrzymanie w sprawności działania fontanny przez sezon (od uruchomienia do demontażu - ok. 4 miesięcy), prowadzenie prac eksploatacyjnych,

6) demontaż fontanny wraz z jej przewiezieniem do miejsca składowania po sezonie; (miejsce wskaże Zamawiający),

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezji powykonawczej.

3. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Wykonawca będzie zobowiązany - w ramach wynagrodzenia - do uczestniczenia w trakcie montażu i rozruchu fontanny w sezonie 2006 r. jako doradca.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu nowego przyłącza energetycznego, szaf pomiarowych i sterowniczych.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną oraz zestawienie materiałów
  i sprzę
  tu na podstawie załączników nr 1, 2, 3 i 4;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - 6 tygodni od dnia przekazania placu budowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 01.06.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 17.06.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.06.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 01-06-2005 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2005 14:55