Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt zagospodarowania terenu na funkcję rekreacyjną, turystyczną i edukacyjną na Uroczysku przy ul. Miodowej w Szczecinie”


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA FUNKCJĘ REKREACYJNĄ, TURYSTYCZNĄ I EDUKACYJNĄ NA UROCZYSKU PRZY UL. MIODOWEJ
W SZCZECINIE

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt zagospodarowania terenu na funkcję rekreacyjną, turystyczną i edukacyjną na Uroczysku przy ul. Miodowej w Szczecinie (CPV 74222200-3).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

ETAP I:

1) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

ETAP II:

1) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (6 egz.) dla:

A - remontu budynku Straży Leśnej w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz ogrzewania; w budynku Straży Leśnej należy przewidzieć m. in.:

a. salkę wykładową z kominkiem,

b. pomieszczenie gospodarcze dla Straży Leśnej,

c. remont - przyległego do budynku - tarasu,

d. odtworzenie pomieszczenia WC,

e. zmianę aranżacji istniejących pomieszczeń,

f. oczyszczenie i zaimpregnowanie elewacji,

g. podłączenie obiektu do miejskiej sieci wod. - kan.

B - remontu budynku szaletu publicznego z wymianą pokrycia dachowego, w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz ogrzewania; w budynku obecnie nieczynnego szaletu publicznego należy przewidzieć m. in.:

a. wymianę pokrycia dachowego (obecnie jest płyta azbestowa - co wiąże się z koniecznością sporządzenia, w ramach dokumentacji, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest),

b. wymianę obecnie zniszczonych toalet tzw. rzymskich na standardowe w obiektach użyteczności publicznej,

c. remont wnętrza obiektu,

d. oczyszczenie i zaimpregnowanie elewacji,

e. podłączenie obiektu do miejskiej sieci wod. - kan.

C - modernizacji i remontu ścieżki spacerowo - rowerowej wokół Uroczyska łączącej się z istniejącymi ścieżkami*,

D - instalacji oświetleniowej ścieżki spacerowo - rowerowej wokół Uroczyska łączącej się z istniejącymi ścieżkami*,

* C i D należy sporządzić w jednej dokumentacji projektowej

2) wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. i CD dla każdego projektu oddzielnie,

3) wykonanie przedmiaru robót - 2 egz. i CD dla każdego projektu oddzielnie,

4) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz.
i CD dla każdego projektu oddzielnie,

5) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),

6) opracowanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko - 2 egz.,

7) uzyskanie warunków technicznych przyłączy do mediów zewnętrznych,

8) wykonanie wtórnika geodezyjnego wektorowego dla terenu objętego opracowaniem,

9) wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniejących obiektów - 2 egz.,

10) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę,

11) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji obejmującej pkt 1) - 10),

12) wizualizacja dot. C i D w powiązaniu z A i B - 1 egz. i CD;

ETAP III:

1) uzyskanie pozwolenia na budowę,

ETAP IV:

1) prowadzenie nadzoru autorsko-inwestorskiego w trakcie realizacji w latach 2005-2006.

 • Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, Polskimi Normami, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy technicznej oraz będzie obejmował wszelkie opracowania, projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji, w tym również uzyskania pozwolenia na budowę.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na funkcję rekreacyjną, turystyczną lub edukacyjną, wraz z remontem istniejącego budynku, o wartości nie mniejszej niż 15.000 zł.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 4. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 5. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania umowy (bez ETAPU IV - nadzór autorsko-inwestorski), tj.

ETAP I i II - 3 miesiące od daty podpisania umowy,

ETAP III - 1 miesiąc od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 01.06.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 16.06.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.06.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 01-06-2005 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2005 14:56