Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Leasing dwóch samochodów ciężarowych dla potrzeb Wydziału Lasów Miejskich


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

LEASING DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU LASÓW MIEJSKICH

 • Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest leasing dwóch samochodów ciężarowych dla potrzeb Wydziału Lasów Miejskich..

Parametry techniczne samochodu:

 1. silnik diesel o pojemności min. 2400 cm 3,

 2. kabina pasażerska podwójna umożliwiająca przewóz 6 pasażerów wraz z kierowcą,

 3. skrzynia ładunkowa kryta plandeką,

 4. wyposażenie standardowe,

 5. napęd na cztery koła z możliwością odłączenia przedniej osi,

 6. bliźniacze tylne koła,

 7. długi rozstaw osi,

 8. preferowany kolor kabiny - beż, zieleń

 • Warunki stawiane Oferentom:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Proponowana treść umowy.

 • Termin realizacji:

36 miesięcy od daty przekazania przedmiotu leasingu

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł + VAT, od dnia 24.06.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 12.07.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.07.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 24-06-2004 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2004 13:51