Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Remont ogrodzenia wokół Cmentarza Centralnego w Szczecinie”


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN. REMONT OGRODZENIA WOKÓŁ CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Remont ogrodzenia wokół Cmentarza Centralnego w Szczecinie” (CPV 74222000-1).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

ETAP I:

1) wykonanie następującej dokumentacji:

A. inwentaryzacja budowlana całego ogrodzenia,

B. program prac konserwatorskich,

C. inwentaryzacja zieleni w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania remontu ogrodzenia,

D. projekt budowlany 1 - 5 egz.,

E. projekt wykonawczy 1 - 5 egz.,

1 w pkt D i E należy uwzględnić:

a. remont istniejącego zabytkowego ogrodzenia,

b. rozbiórkę ogrodzenia z prefabrykatów betonowych, siatki stalowej i prętów stalowych,

c. budowę nowego ogrodzenia,

F. przedmiar robót i zestawienie materiałów 2 - 5 egz. i CD,

G. kosztorys inwestorski 2 - 2 egz. ,

2 w pkt F i G należy uwzględnić:

a. remont istniejącego ogrodzenia,

b. prace rozbiórkowe,

c. budowę nowego ogrodzenia,

dodatkowo ppkt a, b i c zostanie opracowany w podziale na następujące odcinki:

- ogrodzenie przy ul. Ku Słońcu,

- ogrodzenie przy ul. Dworskiej,

- ogrodzenie przy ul. Wierzbowej,

- ogrodzenie wzdłuż linii kolejowej,

- ogrodzenie wzdłuż ul. Mieszka I od linii kolejowej do Sławówka,

- ogrodzenie wzdłuż Sławówka,

H. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

I. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

J. badania geologiczno-inżynierskie oraz geotechniczne w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej

2) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

ETAP II:

1) uzyskanie pozwolenia na budowę.

3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji dokumentacji projektowej.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość prac.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna opracowanie projektu ogrodzenia na obiekcie zabytkowym albo projektu na elementy małej architektury na obiekcie zabytkowym.

Jedna praca podobna musi dot. ogrodzenia, natomiast druga może dot. ogrodzenia lub elementów małej architektury.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 4. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 5. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia:

ETAP I - maksymalnie 60 dni od daty podpisania umowy (z wyjątkiem opracowania dokumentacji projektowej odnośnie ogrodzenia przy ul. Dworskiej - 30 dni od daty podpisania umowy),

ETAP II - czas niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 21.06.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 08.07.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.07.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 21-06-2005 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2005 08:39