Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego – ul. Orawska


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO - UL. ORAWSKA”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego -
ul. Orawska. (CPV 36535200-2).

2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w dwóch etapach:

Etap I - obejmujący m.in.:

1) prace ziemne, tj. uprawa gleby, dowóz i rozścielenie ziemi żyznej pod trawniki, wykonanie trawników, nawiezienie i rozścielenie ziemi żyznej na górkach kwiatowych,

2) prace pielęgnacyjne w istniejącym drzewostanie,

3) obsadzenie kwietników - górek kwiatowych,

4) sadzenie drzew iglastych, liściastych i krzewów liściastych,

5) zakup i montaż zestawów zabawowych, palisady z pniaków drewnianych, montaż ławek, koszy i pali parkingowych betonowych,

6) oczyszczenie terenu z gruzu, betonów, śmieci, resztek betonowych,

Etap II - obejmujący roczną pielęgnację zieleni: trawników, drzew, krzewów, bylin.

3. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej trzy prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Za prace podobne do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie:

1) dwóch prac w zakresie urządzania terenu zieleni (nasadzenia krzewów i drzew),

2) jednej pracy w zakresie pielęgnacji w drzewostanach,

o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł każda.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączników nr 1 i 2 do SIWZ;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia:

1) Etap I - 45 dni od daty podpisania umowy,

2) Etap II - 1 rok od daty zakończenia i odbioru prac z zakresu etapu I.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 21.06.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 11.07.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.07.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 21-06-2005 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2005 08:41