Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Remont ścieżek i chodników na Placu Solidarności w Szczecinie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„REMONT ŚCIEŻEK I CHODNIKÓW NA PLACU SOLIDARNOŚCI
W SZCZECINIE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont ścieżek i chodników na Placu Solidarności
w Szczecinie. (CPV 45112710-5).

2. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK I

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie remontu lub budowy ścieżek spacerowych o nawierzchni z materiału mineralnego przepuszczającego wodę.

Łączna wartość dwóch prac podobnych nie może być mniejsza niż 60.000 zł.

WARUNEK II

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), iż dysponują osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, która posiada zaświadczenie o uprawnieniach budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz przedłoży powyższe dokumenty.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów sporządzony na podstawie załączników nr 1, 2 i 3 do SIWZ;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 8. Zaświadczenia potwierdzające, że osoba wymieniona na formularzu nr 5 posiada odpowiednie uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego;

 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: do dnia 12.08.2005 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 20 zł, od dnia 21.06.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 07.07.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.07.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 21-06-2005 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2005 10:24