Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Budowa ścian urnowych na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„BUDOWA ŚCIAN URNOWYCH NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścian urnowych na terenie Cmentarza Centralnego
w Szczecinie. (CPV 45112714-3).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) demontaż ogrodzenia z prefabrykatów betonowych,

2) budowę ścian urnowych,

3) wykonanie ścieżek,

4) prace przy zieleni,

5) wykonanie opaski granitowej.

3. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK I

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna budowę obiektu licowanego cegłą elewacyjną.

Łączna wartość dwóch prac podobnych nie może być mniejsza niż 150.000 zł.

WARUNEK II

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), iż dysponują osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego oraz:

1) odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych,

albo

2) posiada zaświadczenie konserwatora zabytków o posiadanych kwalifikacjach w zakresie kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych.

WARUNEK III *

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), iż dysponują osobą posiadającą uprawnienia pilarza drzew ozdobnych potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

WARUNEK IV *

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), iż dysponują osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji nadzoru terenów zieleni potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

* Warunek III i IV nie może dot. tej samej osoby

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów sporządzony na podstawie załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do SIWZ;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (dot. podmiotów zbiorowych) - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 9. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om);

 10. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 11. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały wykonane należycie;

 12. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 13. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione na formularzu nr 5 posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe, zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla kierownika budowy, uprawnienia, a także odpowiednie zaświadczenie konserwatora zabytków albo oświadczenie wykonawcy, że kierownik budowy odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych;

 14. Dowód wniesienia wadium:

 • kopia dokonania przelewu na konto zamawiającego,

 • dowód zdeponowania w kasie zamawiającego dokumentów poświadczających wniesienie wadium (poręczenie lub gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości);

 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 października 2005 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 30 zł, od dnia 23.06.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 17.08.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.08.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 23-06-2005 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2005 10:04