Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Wymiana nietypowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„WYMIANA NIETYPOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
W BUDYNKU BRAMY GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO
W SZCZECINIE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana nietypowej stolarki okiennej i drzwiowej
w budynku Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie. (CPV 45421135-9).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę okien, witryn i stolarki drzwiowej w elewacji skrzydła prawego w kondygnacji przyziemia w budynku Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie - stanowiącego budynek administracyjny Zakładu Usług Komunalnych.

3. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie zobowiązany (przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia) do wykonania indywidualnych pomiarów okien i drzwi.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na wymianie nietypowych (np. łuki, okrągłe i inne określone w projekcie architektoniczno - budowlanym - załącznik nr 2) okien i drzwi albo nietypowych okien.

Łączna wartość prac podobnych nie może być mniejsza niż 40.000 zł.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie załączników nr 1, 2, 3 i 4 do SIWZ;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia: 9 tygodni od daty podpisania umowy.

 • Kryterium:

 1. cena - 85 %

 2. okres gwarancji - 15 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 19.07.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 05.08.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.08.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 19-07-2005 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2005 12:26