Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Rekonstrukcja rzeźby "Ptaki" Władysława Hasiora znajdującej się na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

REKONSTRUKCJA RZEŹBY „PTAKI WŁADYSŁAWA HASIORA ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE PARKU KASPROWICZA W SZCZECINIE

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja rzeźby „Ptaki” Władysława Hasiora znajdującej się na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie. (CPV 92312230-2).

2. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż dysponują osobą, która posiada uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, tzn. posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki o specjalności w zakresie konserwacji metalu i odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową oraz potwierdza powyższe fakty przedkładając dyplom i oświadczenie (odnośnie odbytej praktyki).

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 4. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 4);

 5. Dokumenty potwierdzające, że osoba wymieniona na formularzu nr 4 posiada uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych.

 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji: do dnia 30.10.2005 r.

 • Kryterium: cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10, od dnia 29.07.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 22.08.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.08.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 28-07-2005 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2005 12:28