Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Światowida i ul. Grobla


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI
PRZY UL. ŚWIATOWIDA I UL. GROBLA”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni
(w dwóch wariantach) przy ul. Światowida i ul. Grobla. CPV 74250000-6, 74252100-1

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) w odniesieniu do ul. Światowida m. in.:

a. przeprowadzenie konserwacji drzewostanu ze szczególnym uwzględnieniem wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz cięciami sanitarnymi - uporządkowanie terenu z istniejącymi zasobami zieleni,

b. uporządkowanie terenu pod katem robót ziemnych, tj. wyrównanie, plantowanie, wywóz gruzu, itp.,

c. maksymalne wykorzystanie jako głównej atrakcji terenu walorów bliskiego kontaktu z rzeką Odrą - otworzenie widoku z ulicy do rzeki,

d. zaplanowanie terenów sportowych np. boiska, stoły ping-pongowe, itp.,

e. wprowadzenie oświetlenie,

f. stworzenie swobodnych muraw rekreacyjnych oraz przestrzennych polan do wypoczynku zarówno biernego jak i czynnego, miejsce dla większych spotkań (ok. 1000 osób) jako miejsce końcowe rajdów turystycznych,

g. rozwiązanie problemów nieestetycznych i oddzielających od wody hangarów - estetyzacja lub likwidacja (z alternatywna lokalizacją) dz. 19 i 20,

h. rozważenie możliwości bliskiego sąsiedztwa Odry do wprowadzenia ścieżek dydaktycznych fauny i flory rzecznej,

i. rozważenie możliwości zachowania obecnie funkcjonujących działek ogródkowych,

j. utworzenie punktów małej gastronomii,

k. wprowadzenie etapowania inwestycji,

2) w odniesieniu do ul. Grobla m. in.:

a. remont trawników na skarpach i miejscach zacienionych, wprowadzenie roślinności okrywowej,

b. urządzenie placu zabaw dla dzieci,

c. wymiana i zwiększenie ilości ławek wraz z umocnieniem nawierzchni pod ławkami,

d. wymiana i zwiększenie ilości koszy na śmieci,

e. remont nawierzchni pieszych z uwzględnieniem przedeptów zwyczajowo przyjętych,

f. powiększenie obecnego parku L. Koczego przez połączenie z działkami nr 41, 6/1, 4, 5, 44, 6/19,

g. wprowadzenie oświetlenia,

h. konserwacja drzewostanu,

i. wprowadzenie roślinności izolacyjnej od strony ulicy,

j. wprowadzenie osi widokowej na rzekę Odrę,

k. przekształcenie działki nr 44 w bulwar lub promenadę z maksymalnie wykorzystanym dostępem do wody oraz rozważenie estetyzacji lub likwidacji (z alternatywną lokalizacją) hangarów za działkami ogródkowymi wzdłuż rzeki,

l. na działce nr 24 urządzenie terenu sportowego przeznaczonego dla młodzieży,

ł. zabezpieczenie wylotu skanalizowanego odcinka cieku Gręziniec.

m. zachowanie istniejących działek ogródkowych na działce nr 7 przy ul. Wiszesława,

n. utworzenie małej gastronomii,

o. wprowadzenie etapowania inwestycji.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK I

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 3), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji, Zamawiającego oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów zieleni (np. parki wraz z mała architekturą, place zabaw, oświetlenie, nawierzchnie, itp.) o pow. min. 0,5 ha i o wartości nie mniejszej niż 15.000 zł.

WARUNEK II

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż dysponują osobą przewidzianą do realizacji przedmiotu zamówienia, która jest uprawniona do projektowania w zakresie urządzania terenów zieleni (architekt krajobrazu) oraz posiada dyplom ukończenia wyższej uczelni, potwierdzający powyższe uprawnienia.

WARUNEK III

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż dysponują osobą przewidzianą
do realizacji przedmiotu zamówienia, która posiada uprawnienia budowlane projektowe
w specjalności architektonicznej i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada odpowiednie zaświadczenia.

WARUNEK IV

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż dysponują osobą przewidzianą do realizacji przedmiotu zamówienia, która jest uprawniona do projektowania w branży hydrotechnicznej i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada odpowiednie zaświadczenia.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 3) z uwzględnieniem warunku dodatkowego;

 4. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 3 zostały należycie wykonane;

 5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 4)
  z uwzględnieniem warunków dodatkowych;

 6. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione na formularzu nr 4 posiadają odpowiednie uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;

 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 8. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 5);

 9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji: do dnia 15.12.2005 r.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 03.08.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 22.08.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.08.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 03-08-2005 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 03-08-2005 10:51