Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Zagospodarowanie terenu pod lapidarium na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie"


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
PN. ZAGOSPODAROWANIE T
ERENU POD LAPIDARIUM NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Zagospodarowanie terenu pod lapidarium na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie”

(CPV 74222000-1).

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

ETAP I:

1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu pod lapidarium na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie na terenie dawnego „gaju urnowego” położonego na wzgórzu pomiędzy kwaterą zasłużonych i linią kolejową oraz wolną częścią sąsiedniego wzniesienia usytuowanego na północ od wzgórza, obok kwatery 20:

a. projekt budowlany (6 egz.),

b. projekt wykonawczy (6 egz.),

c. projekt instalacji sanitarnej, elektrycznej (6 egz.),

d. przedmiar robót (6 egz.),

e. kosztorys inwestorski (3 egz.),

f. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (3 egz.),

g. inwentaryzacja zieleni na obszarze objętym opracowaniem (6 egz.),

h. inwentaryzacja istniejących nagrobków i głowic (6 egz.),

i. wtórnik dla obszaru objętego opracowaniem,

j. program konserwatorski dla elementów małej architektury oraz nagrobków i głowic.

2) przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji w celu weryfikacji - spisanie protokołu przekazania; Zamawiający w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu przekazania dokona weryfikacji. Zaakceptowanie dokumentacji zostanie potwierdzone protokołem odbioru prac,

3) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

ETAP II:

1) uzyskanie pozwolenia na budowę.

3. Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z:

1) ustawą Prawo Budowlane,

2) Polskimi Normami,

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy technicznej,

w oparciu o załączniki nr 1 i 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, oraz będzie obejmował wszelkie opracowania, projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i z którym zostanie zawarta umowa, będzie zobowiązany do nieodpłatnego pełnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji w latach 2006 - 2007.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość prac.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej prace renowacyjne lub odtworzeniowe dla elementów malej architektury zlokalizowanej na terenie objętym ochrona konserwatorską.

Łączna wartość prac podobnych nie może być nie mniejsza niż 5 000 zł brutto.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 4. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 5. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

ETAP I - 45 dni od daty podpisania umowy,

ETAP II - maksymalnie 65 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 09.08.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 24.08.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.08.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 09-08-2005 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2005 09:57