Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przedudowa basenów z budową stacji uzdatniania wody na kąpielisku Arkonka w Szczecinie"


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA BASENÓW Z BUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY NA KĄPIELISKU ARKONKA W SZCZECINIE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa basenów z budową stacji uzdatniania wody wraz z zamkniętym obiegiem wody na kąpielisku Arkonka położonym przy ul. Spacerowej w Szczecinie”

(CPV 74222300-4).

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

ETAP I:

  1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla części publicznej kąpieliska (dla każdego obiektu oddzielnie):

A. roboty rozbiórkowe:

a. projekt rozbiórki istniejących obiektów (6 egz.):

- budynek administracyjno-socjalny (1) - wg inwentaryzacji,

- budynek gospodarczy (5 i 2),

- punkt medyczny (6),

- budynek WC (4),

- budynek szatni (3),

- kasy (9),

- ogrodzenie terenu,

- baseny,

- ścieżki spacerowe,

b. kosztorys inwestorski (2 egz.),

c. przedmiar robót (5 egz.),

d. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.),

B. roboty budowlane:

a. projekt budowlany i wykonawczy (6 egz.):

- ogrodzenia terenu,

- kas,

- obiektu higieniczno-sanitarnego w miejscu budynku szatni (4),

- obiektu o funkcji administracyjno-socjalno-higieniczno-sanitarnej w miejscu budynku WC (3), tzn. powinny się w nim znajdować pomieszczenia dla obsługi kąpieliska, punkt medyczny, podręczny magazyn, toalety, szatnie, itp.,

- basenów,

- stacji uzdatniania wody,

- obiegu zamkniętego wody,

- instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, oświetleniowych,

- stacji transformatorowej,

- placu zabaw dla dzieci,

- boisk sportowych w rejonie północnym działki,

- parkingu leśnego dla samochodów osobowych,

- ścieżek spacerowych,

- stałe lodowisko na gruncie, zamiennie w lecie z boiskiem do gry w siatkówkę;

Założenia wyjściowe:

- przewidzieć demontowane zabezpieczenia niecek basenów (jesień - zima),

- przewidzieć podgrzewanie wody w basenie pływackim,

- nawierzchnie ciągów pieszych zaprojektować z materiałów pochodzenia naturalnego,

- w budynkach zastosować alternatywne źródła ciepła,

- wydzielić bezpieczny teren zabaw dla dzieci małych,

- ciepło uzyskane podczas schładzania tafli lodowiska wykorzystać do ogrzewania obiektu o funkcji administracyjno-socjalno-higieniczno-sanitarnej,

b. kosztorys inwestorski (2 egz.),

c. przedmiar robót (5 egz.),

d. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.),

e. informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2 egz.),

f. inwentaryzacje zieleni z uwzględnieniem niezbędnej wycinki drzew wraz z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę (6 egz.),

g. projekt nasadzeń kompensacyjnych (6 egz.).

Ponadto należy wykonać m. in.:

- wtórnik geodezyjny wraz ze stanami władania dla terenu objętego opracowaniem wraz z przyłączem gazowym od al. Wojska Polskiego,

- ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko,

- operat wodno-prawny,

- bilans zapotrzebowania na wodę do celów bytowo-socjalnych w momencie jej zwiększonego zapotrzebowania,

- bilans zapotrzebowania na energię elektryczną dla części publicznej i komercyjnej,

- badania geotechniczne gruntu w rejonie granicy północnej działki oraz pod projektowanymi obiektami kubaturowymi w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji,

- badania geologiczno-inżynierskie pod dnem basenów w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji,

- audyt energetyczny dla budynku celem wykazania opłacalności i celowości stosowania pomp cieplnych,

- wizualizację rozwiązań projektowych.

2) przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji w celu weryfikacji - spisanie protokołu przekazania; Zamawiający w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu przekazania dokona weryfikacji. Zaakceptowanie dokumentacji zostanie potwierdzone protokołem odbioru prac,

 1. złożenie wniosku o pozwolenie na budowę,

 1. opracowania planu zagospodarowania terenu dla części komercyjnej kąpieliska wraz z wytycznymi projektowymi i przykładowymi rozwiązaniami (6 egz.).

Założenia wyjściowe to budowa:

- skate parku,

- boisk do gier sportowych,

- krytego basenu,

- obiektów gastronomii.

ETAP II:

1) uzyskanie pozwolenia na budowę.

3. Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z:

1) ustawą Prawo Budowlane,

2) Polskimi Normami,

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy technicznej,

w oparciu o załączniki nr 1 - 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, oraz będzie obejmował wszelkie opracowania, projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków przyłączeniowych do mediów w celu prawidłowego wykonania umowy, np. z gazowni, ENEI).

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i z którym zostanie zawarta umowa, będzie zobowiązany do nieodpłatnego pełnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji w latach 2006 - 2008.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1 O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunek dodatkowy, określony poniżej:

WARUNEK I

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość prac, przy czym jedna praca podobna musi dotyczyć wykonania dokumentacji projektowej dla stacji uzdatniania wody, natomiast druga - wykonania dokumentacji projektowej odnośnie obiektu
z przeznaczeniem na działalność sportową.

Łączna wartość dwóch prac podobnych nie może być mniejsza niż 50 000 zł brutto.

WARUNEK II

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), iż dysponują osobami (-ą) przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia, które posiadają uprawnienia budowlane projektowe:

1) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

2) w specjalności instalacyjnej sanitarnej,

3) w specjalności elektrycznej

i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz przedłożą odpowiednie zaświadczenia.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 4. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 5. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 6. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 7. Zaświadczenia potwierdzające, że osoby (-a) wymienione na formularzu nr 5 posiadają odpowiednie uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;

 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

ETAP I - 14 tygodni od daty podpisania umowy.

ETAP II - maksymalnie 65 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 150 zł, od dnia 09.08.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 26.08.2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.08.2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 09-08-2005 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2005 09:59