Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Remont starej części budynku obejmujacego boksy dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzat w Szczecinie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„REMONT STAREJ CZĘŚCI BUDYNKU OBEJMUJĄCEGO BOKSY
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu starej części budynku obejmującego boksy dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. (CPV 45223600-2).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.

 1. remont zadaszenia,

 2. wymianę elementów stalowych,

 3. prace tynkarskie i okładzinowe,

 4. prace malarskie,

 5. przebudowe instalacji elektrycznej.

3. Prace będą wykonywane zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK I

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość robót.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wykonanie remontu pomieszczeń obejmującego prace tynkarskie lub posadzkarskie lub malarskie.

Łączna wartość prac podobnych nie może być mniejsza niż 25.000 zł.

WARUNEK II

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), iż dysponują osobą przewidzianą
do pełnienia funkcji kierownika budowy, która ma uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada odpowiednie zaświadczenia.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów sporządzony na podstawie załączników nr 1, 2 i 3;

 3. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 5. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 6. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 7. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 8. Dokumenty potwierdzające, że osoby wymienione na formularzu nr 5 posiadają odpowiednie uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;

 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - maksymalnie 9 tygodni od daty podpisania umowy.

 • Kryterium:

1) cena - 80 %

2) termin wykonania zamówienia - 20 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 09.08.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 25.08.2005 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.08.2005 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 09-08-2005 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-08-2005 10:04