Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Remont oraz przebudowa pomieszczeń wraz z projektem wnętrz w budynku przy ul. Ku Słońcu 125A w Szczecinie"


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
PN. REMONT ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WRAZ Z PROJEKTEM WNĘTRZ W BUDYNKU PRZY UL. KU SŁOŃCU W SZCZECINIE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Remont oraz przebudowa pomieszczeń wraz z projektem wnętrz w budynku przy ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie” (CPV 74222000-1).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

ETAP I:

1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. korytarza na pietrze budynku ZUK obejmującej roboty budowlane, roboty instalacyjne (elektryczne, c.o., wodociągowe, gazowe, sieć komputerowa, sygnalizacyjna, telefoniczna), wystrój plastyczny wnętrza (aranżacja, umeblowanie, dobór oświetlenia, kolorystyka wnętrz, dobór elementów uzupełniających):

a. projekt budowlany (6 egz.),

b. projekt wykonawczy (6 egz.),

c. projekt instalacji sanitarnej, elektrycznej (6 egz.),

d. przedmiar robót (6 egz.),

e. kosztorys inwestorski (3 egz.),

f. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (2 egz.),

g. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2 egz.),

h. projekt wnętrz (6 egz.)

2) przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji w celu weryfikacji - spisanie protokołu przekazania; Zamawiający w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu przekazania dokona weryfikacji. Zaakceptowanie dokumentacji zostanie potwierdzone protokołem odbioru prac.

ETAP II:

1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. pomieszczeń biurowych
i socjalno - sanitarnych na parterze i I piętrze - pok. nr 15 - budynku ZUK (dla każdego pomieszczenia oddzielnie) obejmującej roboty budowlane, roboty instalacyjne (elektryczne, c.o., gazowe, sieć komputerowa, sygnalizacyjna, telefoniczna), wystrój plastyczny wnętrza (aranżacja, umeblowanie, dobór oświetlenia, kolorystyka wnętrz, dobór elementów uzupełniających):

a. projekt budowlany (6 egz.),

b. projekt wykonawczy (6 egz.),

c. projekt instalacji sanitarnej, elektrycznej (6 egz.),

d. przedmiar robót (6 egz.),

e. kosztorys inwestorski (3 egz.),

f. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (2 egz.),

g. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2 egz.),

h. projekt wnętrz (6 egz.)

2) przekazanie Zamawiającemu opracowanej dokumentacji w celu weryfikacji - spisanie protokołu przekazania; Zamawiający w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu przekazania dokona weryfikacji. Zaakceptowanie dokumentacji zostanie potwierdzone protokołem odbioru prac.

3. Założenia wyjściowe - w dokumentacji należy uwzględnić :

1) izolację poziomą w piwnicy odcinającą strop parteru od piwnic,

2) usunięcie grzyba ze ścian i sufitów w pomieszczeniach nr 2, 3, 6 (parter)
i pomieszczeniu nr 15 (I piętro),

3) skucie istniejących tynków na zagrzybionych ścianach i sufitach,

4) wymianę stolarki drzwiowej w pomieszczeniach biurowych oraz socjalno - sanitarnych,

5) zerwanie istniejących podłóg drewnianych w pomieszczeniach biurowych i wymianę na panele podłogowe,

6) rozebranie ścianek działowych oraz wykonanie nowej ścianki, likwidację otworów drzwiowych w zaznaczonych na planie pomieszczeniach, wykucie dodatkowego otworu drzwiowego, likwidacje istniejących drzwi na korytarzu,

7) wymianę posadzek w korytarzu na płytki antypoślizgowe,

8) wyłożenie stopni i podstopni schodów wewnętrznych od strony podwórka płytkami antypoślizgowymi,

9) wymianę instalacji won. - kan. w pomieszczeniach sanitarnych, wodociągowej
w korytarzu, likwidacje instalacji gazowej, wymianę instalacji c.o. z wymianą grzejników w pomieszczeniach i korytarzu,

10) wykonanie:

a. wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie z zamontowaniem wentylatorów w pomieszczeniach,

b. nowej instalacji elektrycznej z rozdziałem na oświetleniową i zasilającą,

c. nowej sieci komputerowej zakończonej na II piętrze w pokoju nr 25 (w nowych patch panelach wraz ze switchem „D-Link” 24 porty),

d. nowej instalacji telefonicznej, alarmowej, sygnalizacyjnej zakończonej w serwerowni,

11) roboty wykończeniowe.

4. Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z:

1) ustawą Prawo Budowlane,

2) Polskimi Normami,

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy technicznej,

w oparciu o załączniki nr 1 i 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, oraz będzie obejmował wszelkie opracowania, projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i z którym zostanie zawarta umowa, będzie zobowiązany do nieodpłatnego pełnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji zadania w latach 2005 - 2006.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki dodatkowe, określone poniżej:

WARUNEK I

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 4), iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie prace podobne do przedmiotu zamówienia podając ponadto datę (od dnia...... do dnia........), miejsce realizacji oraz wartość prac.

Za pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą
na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej prace remontowe
i wykończeniowe w pomieszczeniach biurowych.

Łączna wartość prac podobnych nie może być nie mniejsza niż 5 000 zł brutto.

WARUNEK II

Wykonawcy, którzy wykażą (na formularzu nr 5), iż dysponują osobami (-ą) przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia, które posiadają uprawnienia budowlane projektowe:

1) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

2) w specjalności instalacyjnej sanitarnej,

3) w specjalności elektrycznej

i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz przedłożą odpowiednie zaświadczenia.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (na formularzu nr 1);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Oświadczenie dot. podwykonawców (na formularzu nr 3);

 4. Wykaz prac podobnych (na formularzu nr 4);

 5. Dokumenty potwierdzające, że prace podobne wymienione na formularzu nr 4 zostały należycie wykonane;

 6. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (na formularzu nr 5);

 7. Zaświadczenia potwierdzające, że osoby (-a) wymienione na formularzu nr 5 posiadają odpowiednie uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;

 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 • Termin realizacji:

ETAP I - 3 tygodnie od daty podpisania umowy,

ETAP II - 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 10.08.2005 r.

 • Oferty można składać do dnia 26.08.2005 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.08.2005 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 10-08-2005 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 10-08-2005 09:28